Ελλάδα

Ενίσχυση από τους Δήμους μέχρι τέλος Μαρτίου – Galaksias.com

Στις  31 Μαρτίου  2023,λήγει η προθεσμία(δόθηκε παράταση) οικονομικής ενίσχυσης σωματείων και αθλητών-τριών, που συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα Ολυμπιακών αθλημάτων.

Ενδέχεται, η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, να μην έχει γίνει αντιληπτή από τα ενδιαφερόμενα σωματεία και αθλητές-τριες, οπότε εκείνο που απομένει να πράξουν, είναι οι άμεσες ενέργειες, ώστε να μην χαθεί καμιά επιχορήγηση την οποία δικαιούνται βάσει νόμου.

Βέβαια, η τροπολογία αναφέρεται και σε άλλους τομείς, όπου υπάρχουν σωματεία ή σύλλογοι, οργανώσεις που δραστηριοποιούνται εκτός αθλητισμού, όμως προσφέρουν στο κοινωνικό τόξο.

Συγκεκριμένα η τροπολογία αναφέρει:

<<Με το άρθρο 2 τροπολογίας που κατατέθηκε από το Υπ. Εσωτερικών δίνεται παράταση στην δυνατότητα από το Δήμο παροχής χρηματικών επιχορηγήσεων σε αθλητικά σωματεία έως 31.03.2023.

Χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού — Τροποποίηση υποπερ. νΙ) περ. Α’ παρ. 1 άρθρου 202 ν. 3463/2006

Στο τρίτο εδάφιο της υποπερ. νΙ) της περ. Α’ της Παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] αντικαθίστανται οι λέξεις «30.62022» από τις λέξεις «31.3.2023» και η περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 διαμορφώνεται ως εξής:

1Α. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

Ι. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ΙΙ. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
ΙΙΙ. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτήν αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
ΙV. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
V. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν,
VΙ σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες.
Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023.

VII. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηψιακής Διακυβέρνησης. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου. Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της.»

Η τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο

«Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης — Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών — Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών»

 

 


Διαβάστε επίσης:

Ελεύθερη Πένα

Αφήστε το σχόλιο σας

σχόλιο

Αναπαραγωγή άρθου από εδώ

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button